Splošni pogoji in pravila poslovanja

1. ČLEN – SPLOŠNO


Splošni pogoji in pravila poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) za izposojo SUP opreme in električnih koles, izvedbo aktivnosti, ki jih organizira Istra.rest, KK TRGOVINA d.o.o., Ljubljanska cesta 2A, 6000 Koper) (v nadaljevanju: ponudnik), so sestavni del ponudb in dogovorov, sklenjenih med ponudnikom in tretjimi osebami (v nadaljevanju: stranka). Ti splošni pogoji zavezujejo ponudnika in stranko kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani Istra.rest www.istra.rest/splosni-pogoji in so sestavni del pogodbenega razmerja med ponudnikom in stranko. Z vsako oddajo naročila / rezervacije preko spletnega mesta ter s sklenitvijo vsakega dogovora o najemu SUP opreme in električnega kolesa oziroma nakupu aktivnosti, ki jih organizira Istra.rest (v nadaljevanju: aktivnosti), stranka potrdi, da je seznanjena s splošnimi pogoji ter da z njimi izrecno soglaša. Stranka ob tem izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njo in ponudnikom uporabljajo izključno sklenjen dogovor in predmetni splošni pogoji. Splošni pogoji in pravila poslovanja ponudnika se nanašajo na vse produkte in storitve iz ponudnikove ponudbe.

Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev splošnih pogojev. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na spletnih straneh Istra.est.

2. ČLEN – IZPOSOJA SUP OPREME IN ELEKTRIČNIH KOLES


Izposoja SUP opreme in električnih koles (v nadaljevanju tudi: oprema) na lastno odgovornost in ob zavedanju vseh lastnosti opreme in tveganj, povezanih z uporabo le-te.

SUP opremo in električna kolesa, izposojeno na podlagi sklenjenega dogovora, katerega sestavni del so ti splošni pogoji, smejo uporabljati zgolj polnoletne osebe oziroma mladoletne osebe, v kolikor so v spremstvu staršev oziroma druge polnoletne osebe. SUP opreme in električna kolesa se ne izposoja strankam, ki so vinjene ali pod vplivom mamil. Prav tako se SUP opreme in električnih koles ne izposoja osebam z motnjo v duševnem zdravju ali fizično prizadetim osebam, ki bi s svojo dejavnostjo ogrozile svojo ali tujo varnost, če so brez spremstva staršev ali skrbnika. Predstavnik ponudnika tudi iz kateregakoli drugega utemeljenega razloga lahko zavrne izročitev SUP opreme in električnih koles osebi, za katero meni, da ni sposobna varno upravljati z njo.

Ob naročilu / rezervaciji oziroma sklenitvi dogovora o najemu SUP opreme in električnih koles oziroma nakupu aktivnosti, stranka navede svoje osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev dogovora, ter na zahtevo ponudnika svojo identiteto izkaže z veljavnim osebnim dokumentom. Stranka odgovarja za resničnost navedenih osebnih podatkov; v kolikor ti podatki niso resnični in vplivajo na ostale pogoje poslovanja, se to šteje za kršitev dogovora.

Ponudnik ne odgovarja za morebitne nezgode in škodo, povzročeno z izposojeno SUP opremo in električnimi kolesi ter ob izvajanju aktivnosti, ki so predmet dogovora.

V času izposoje SUP opreme in električnih koles ter udeležbe na aktivnostih ponudnik ne odgovarja za krajo, izgubo ali poškodbe na osebnih predmetih stranke.

3. ČLEN – VARŠČINA


Pri izposoji SUP opreme in električnih koles, daljši od enega dne, plača stranka ponudniku tudi varščino v znesku 300,00 € (z besedo: tri sto evrov). Ponudnik varščino vrne stranki brez odbitkov, če se izposojena oprema vrne nepoškodovana, v stanju kot ob prevzemu, ter v dogovorjenem času.

4. ČLEN – PREVZEM SUP OPREME IN ELEKTRIČNIH KOLES


Stranka lahko SUP opremo in električna kolesa, ki so v lasti ponudnika, prevzame ob izpolnitvi vseh pogojev in po sklenitvi dogovora, katerega sestavni del so ti splošni pogoji. Stranka pred prevzemom izposojeno opremo pregleda in ponudniku potrdi, da je oprema v brezhibnem stanju oziroma ponudnika opozori na morebitne vidne poškodbe ali okvare opreme ali v kolikor oprema ni v brezhibnem stanju, o čemer se naredi pisni zaznamek. Stranka ob prevzemu zagotovi skrbno ravnanje z opremo in se zaveže, da opreme tekom izposoje ne bo puščala nezavarovane.

Ob prevzemu SUP opreme in električnih koles ponudnik stranko seznani s pravilno uporabo opreme in poduči o vseh varnostnih ukrepih za pravilno in varno uporabo opreme. Stranka izposojeno opremo uporablja na lastno odgovornost.

5. ČLEN – UPORABA SUP OPREME IN ELEKTRIČNIH KOLES


Stranka mora uporabljati izposojeno SUP opremo in električna kolesa kot dober gospodar v skladu z navodili ponudnika in namena uporabe določene opreme. Najete opreme stranka ne sme uporabljati ali z njo upravljati v primeru, da oprema ni v tehnično brezhibnem stanju, pa stranka za to ve; če stranka ne zna uporabljati opreme; če je stranka vinjena ali pod vplivom mamil in drugih nedovoljenih substanc; za dajanje v uporabo komu tretjemu, ki ni stranka dogovora o najemu; za kakršnekoli namene, ki so v nasprotju z nameni, za katere je bil sklenjen dogovor o najemu opreme, katerega sestavni del so ti splošni pogoji.

6. ČLEN – OBVEŠČANJE


Stranka je dolžna ponudniku v najkrajšem možnem času sporočiti krajo, poškodbo in kakršnekoli druge težave v zvezi z najemom SUP opreme in električnih koles preko telefona +386 (0)64 179 866 ali e-maila rent@istra.rest, v primeru kaznivega dejanja pa čim prej obvestiti tudi policijo.

V primeru, da se z najeto SUP opremo in električnimi kolesi zgodi nezgoda, je stranka prav tako dolžna o tem nemudoma obvestiti ponudnika in policijo.

7. ČLEN – VRAČILO SUP OPREME IN ELEKTRIČNIH KOLES


Stranka je dolžna izposojeno SUP opremo in električna kolesa vrniti ob dogovorjenem času in na dogovorjenem mestu, po navadi je to kraj prevzema izposojene opreme, kot izhaja iz sklenjenega dogovora.

Stranka je dolžna varovati izposojeno opremo in jo vrniti nepoškodovano oziroma v takšnem stanju, kot jo je prevzela. V primeru zamude z vračilom, se vsak interval (dodaten dan, ura) zaračuna posebej, skladno z veljavnim in objavljenim cenikom Istra.rest. V kolikor zaradi prepoznega vračila ponudniku propade naslednja rezervacija, ima ponudnik pravico stranki, ki je prepozno vrnila izposojeno opremo, obračunati celoten strošek nove izposoje stranki, ki je imela rezervirano opremo.

V primeru ne vračila izposojene SUP opreme in električnih koles lahko ponudnik po petih dneh unovči varščino in prijavi odtujitev organom pregona.

8. ČLEN – POŠKODBE NA OPREMI


Vrnjena izposojena SUP oprema in električna kolesa morajo biti takšna, kot so bila v stanju, kot jo je stranka prevzela, upošteva se redno obrabo ob normalni uporabi. Stranka mora opremo vrniti nepoškodovano, čisto z vsemi pripadajočimi deli in dodatki, ki jih je prejela ob izposoji tako, da je oprema primerna za ponovno uporabo. V primeru, da stranka vrne poškodovano opremo, poškodbe pa niso posledica normalne uporabe, ji ponudnik zaračuna popravilo opreme v dejanskih stroških popravila, ki ga opravi pooblaščeni servis po izbiri ponudnika. V kolikor opreme ni mogoče popraviti, je stranka dolžna plačati nakup enake nadomestne opreme. Enako velja v primeru izgube SUP opreme in električnih koles.

Stranka je ponudniku zavezana povrniti morebitno materialno in nematerialno škodo zaradi poškodb izposojene opreme, povzročeno zaradi naklepnega, malomarnega ali nepravilnega ravnanja z izposojeno opremo v nasprotju z dogovorom ali namenom izposoje.

9. ČLEN – IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI PONUDNIKA


Ponudnik v razmerju do stranke in / ali tretjih oseb ne odgovarja za morebitne poškodbe ali škodo, povzročeno s strani stranke med in / ali z uporabo izposojene SUP opreme in električnih koles zaradi nepravilne uporabe, ne sledenja navodilom za uporabo, nevestnega ravnanja z opremo, naklepnega ali malomarnega ravnanja z opremo ali drugih razlogov. S sklenitvijo dogovora se stranka nepreklicno in izrecno odpoveduje vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajali iz naslova zahtevkov za plačilo odškodnine kot je opredeljeno v tem členu.

10. ČLEN – CENA NAJEMA SUP OPREME IN ELEKTRIČNIH KOLES


Cena najema SUP opreme in električnih koles je objavljena na spletni strani www.istra.rest.

11. ČLEN – SUP IN ELEKTRIČNA KOLESA AKTIVNOSTI


Ponudnik svoje aktivnosti organizira odgovorno in varno. Za varnost je potrebno dobro sodelovanje stranke, ki mora upoštevati navodila, ki jih pred pričetkom aktivnosti poda ponudnik. Stranka se aktivnosti udeleži seznanjena z načinom izvedbe aktivnosti in z vsemi tveganji. Stranka bo seznanjena o vseh specifikah aktivnosti, ki se je namerava udeležiti. Stranka mora slediti navodilom, da ne ogroža sebe in ostalih udeležencev aktivnosti.

Stranka se udeležuje aktivnosti na lastno odgovornost. Stranka je v celoti odgovorna za vse poškodbe in nastalo škodo pri sebi, na osebnih stvareh, na izposojeni opremi ter tuji opremi in stvareh, prav tako pa tudi za poškodbe in škodo, povzročeno tretjim osebam. Ponudnik za nastalo škodo stranki in tretjim osebam ne odgovarja; stranka pa se s sklenitvijo dogovora nepreklicno in izrecno odpoveduje vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajali iz naslova zahtevkov za plačilo odškodnine. Stranka je dolžna skrbeti za lastno varnost, varnost ostalih udeležencev aktivnosti in tretjih oseb. Stranka mora upoštevati vsa varnostna navodila ponudnika oziroma navodila ponudnikovih izvajalcev, ki dejansko izvajajo / vodijo aktivnosti. Če stranka ne spoštuje navodil ponudnika oziroma ponudnikovega izvajalca aktivnosti in z neupoštevanjem varnostih navodil ali na drug način ogroža sebe, druge osebe ali stvari, jo ponudnik/izvajalec aktivnosti lahko izključi iz aktivnosti, zavrne nadaljnjo izvedbo storitve oziroma prekine izvajanje storitve, stranka pa v takem primeru ni upravičena do vračila plačanih storitev. Stranka se lahko aktivnosti udeleži le z ustrezno opremo, v ustreznem psiho-fizičnem stanju in ne sme biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psiho-aktivnih snovi. Stranka je dolžna skrbeti za opremo, ki jo uporablja ob izvajanju aktivnosti na način, kot ga določi ponudnik.

12. ČLEN – ODPOVED ALI SPREMEMBA STORITEV / AKTIVNOSTI S STRANI STRANKE


Stranka ima pravico do odpovedi storitev oziroma aktivnosti, ki jo opravi po telefonu +386 (0)64 179 866 ali e-mailu rent@istra.rest. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem stranka poda odpoved ponudniku.
Stranka je v primeru odpovedi dolžna poravnati:
• odpoved več kot 72 ur pred pričetkom opravljanja storitve / aktivnosti: 50% cene storitve / aktivnosti;
• odpoved manj kot 72 ur pred pričetkom opravljanja storitve / aktivnosti: 100% cene storitve / aktivnosti;
• neudeležba storitve / aktivnosti brez odpovedi: 100% cene aktivnosti.
Če stranka med izvajanjem storitve ali aktivnosti le-to prekine, nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. Če stranka spremeni vrsto storitve ali aktivnosti med izvajanjem, se to šteje za odstop od prvotnega dogovora in naročilo nove storitve oziroma aktivnosti, za katero veljajo cene po ceniku. Ponudnik omogoča tudi zamenjavo storitev oziroma aktivnosti pred začetkom izvajanja, kar se šteje za odstop od prvotnega dogovora in naročilo nove storitve oziroma aktivnosti.

13. ČLEN – ODPOVED ALI SPREMEMBA STORITEV / AKTIVNOSTI S STRANI STRANKE


Ponudnik ne prevzema odgovornosti za odpoved ali spremembo storitev oziroma aktivnosti zaradi nastopa kakršnekoli višje sile pred ali med izvajanjem storitev oziroma aktivnosti. V teh primerih ima pravico, da strankam zagotovi storitve oziroma aktivnosti v spremenjeni obliki, glede na obstoječe razmere in možnosti. Stranka v tem primeru ne more odpovedati storitve oziroma aktivnosti. Ponudnik odpove storitev oziroma aktivnost v primeru, da izvedba le-te ni možna. V primeru dežja in vetra se šteje, da izvedba storitve oziroma aktivnosti ni možna. V primeru, da ponudnik odpove naročilo, ima stranka pravico do celotnega povračila vplačane cene za naročeno storitev oziroma aktivnost.

14. ČLEN – POSTOPEK REZERVACIJE / PLAČILA PREKO SPLETNE STRANI ISTRA.REST


Rezervacija termina in storitve / aktivnosti se lahko opravi preko spletne strani www.istra.rest kjer stranka ob oddaji rezervacije vnese svoje osnovne podatke. Z oddajo rezervacije in vnosom zahtevanih podatkov stranka pridobi pravico do rezervacije termina in storitve / aktivnosti. Ob oddaji rezervacije mora stranka s klikom na prikazano prazno polje, v katerem se nato pojavi kljukica za potrditev, nedvoumno potrditi strinjanje s splošnimi pogoji. Brez tega oddaja rezervacije ni mogoča.

Stranka po elektronski pošti dobi potrdilo o naročilu. Rezervacija termina za storitev je končna, ko je izvedeno plačilo.

15. ČLEN – NAČINI PLAČILA


Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:
• plačilo s kreditno kartico na spletni strani www.istra.rest
• plačilo s Pay Pal sistemom na spletni strani www.istra.rest
• plačilo s kreditno lokacijo na lokaciji
• plačilo v gotovini na lokaciji
Plačilo mora biti v celoti izvedeno pred pričetkom opravljanja storitve / aktivnosti. Račun ponudnik izda praviloma pred začetkom izvajanja storitev / aktivnosti, najkasneje pa takoj po zaključku izvajanja storitev / aktivnosti.

16. ČLEN – CENE STORITEV IZPOSOJE SUP OPREME IN ELEKTRIČNIH KOLES TER NAKUPA AKTIVNOSTI


Cene vseh storitev in izdelkov ponudnika so navedene na spletnih straneh www.istra.rest. .

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila / rezervacije oziroma sklenitve dogovora o najemu SUP opreme in električnih koles ali nakupa aktivnosti in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik stranki omogočil odstop od sklenjenega dogovora, hkrati pa bo ponudnik stranki ponudil rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo. Dogovor med ponudnikom in stranko je sklenjen v trenutku, ko ponudnik potrdi oddano naročilo preko spletne strani, telefona ali e-maila. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za stranko.

17. ČLEN – VELJAVNOST DARILNIH BONOV


Veljavnost darilnih bonov je eno leto od datuma nakupa darilnega bona.

18. ČLEN – VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


Upravljavec osebnih podatkov je Istra.rest, KK TRGOVINA d.o.o., Ljubljanska cesta 2A, 6000 Koper (v nadaljevanju: upravljavec).
Ponudnik, kot upravljavec osebnih podatkov, bo ime, priimek, naslov, telefonsko številko, e-naslov ter tip in številko osebnega dokumenta stranke (v nadaljevanju podatki), ki jih ta navede v dogovoru o najemu SUP opreme in električnih koles oziroma nakupu aktivnosti in so potrebni za izvajanje dogovora, obdeloval le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic pogodbenih strank v zvezi s sklenjenim dogovorom.
Ob podpisu posebnega soglasja, s katerim stranka izrecno dovoljuje uporabo podatkov za namene neposrednega trženja in pošiljanja obvestil ponudnika, ponudnik hrani podatke vse do strankinega preklica soglasja. Stranka lahko kadarkoli zahteva od ponudnika, da preneha s pošiljanjem obvestil in z uporabo podatkov v te namene. Ponudnik zagotavlja, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval naprej tretjim osebam brez strankinega soglasja, razen v primerih, ko ima tretja oseba oziroma organ za to ustrezno zakonsko podlago (zlasti za potrebe sodnih, upravnih in drugih sorodnih postopkov).
V času obdelave podatkov ima najemnik pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanj, ter do popravka, omejitve obdelave, prenosljivosti ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na naslov KK TRGOVINA d.o.o., Ljubljanska cesta 2A, 6000 Koper ali preko elektronske pošte rent@istra.rest. Najemnik ima pravico do ugovora in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.
Ponudnik zagotavlja skrbno varovanje osebnih podatkov strank v skladu z veljavno zakonodajo in sprejeto Politiko varstva osebnih podatkov, ki je sestavni del teh splošnih pogojev.
Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja dogovorov o najemu SUP opreme in električnih koles ter nakupu aktivnosti, bo upravljavec hranil skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.

19. ČLEN – PRISTOJNOST ZA SPORE


Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore glede njihove izvedbe in njihovih posledic velja sodna praksa pristojnih sodišč Slovenije, na katere pogodbenika prenašata izrecno pristojnost.
Morebitne spore bosta ponudnik in stranka skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta prizadevala morebitni spor rešiti z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja sporov. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

20. ČLEN – RAZLAGA SPLOŠNIH POGOJEV


Če se izkaže, da je katerakoli določba iz teh splošnih pogojev neveljavna ali neizvršljiva v celoti ali delno, bo le-ta obravnavana kot nična ali neizvršljiva, preostale določbe pa ostanejo veljavne in izvršljive.

Datum: 27.05.2022

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram